คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. นายสมพงษ์ แตนศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
2. นายสุทน โปทามูล รองประธานคณะกรรมการฯ
3. นางผ่องใส แก้วนาง กรรมการ
4. พระสวัสดิ์ เขมวณฺโณ กรรมการ
5. นางอารีรัตน์ เทโวขัติ กรรมการ
6. นายประสงค์ ทิศลังกา กรรมการ
7. นายสงกรานต์ จันทร์ฟอง กรรมการ
8. นางอนัญญา อุโมงค์ กรรมการ
9. ดร.บุญยืน ทูปแป้น กรรมการและเลขานุการ