พันธกิจ

1.  การยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
2.  นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์
3.  การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.  การบริหารจัดการโดยใช่โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
5.  การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
6.  ชุมชนแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น