avata image zoom image

ชื่อ : ดร.บุญยืน ทูปแป้น

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระ ฯ : -

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางอนัญญา อุโมงค์

ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : -

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นายจักรพงศ์ มะทะ

ตำแหน่ง : ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางสาวสุทธิลักษณ์ กันธิพันธ์

ตำแหน่ง : ครู (พนักงานงานราชการ)

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นางสาวเบญจวรรณ ฤทธิเดช

ตำแหน่ง : ครูธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

avata image zoom image

ชื่อ : นายอุดม จันทร์เอ้ย

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

กลุ่มสาระ ฯ : -

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง