ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 1 1 2 1
อนุบาล 3 0 1 1 1
รวม อนุบาล 1 2 3 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 1 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 3 5 1
รวมประถม 12 13 25 6
รวมทั้งหมด 13 15 28 8

กราฟแสดงจำนวนนักเรียน