วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์    ( Vision )

          ภายในปี 2563 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริกจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ

ภายใต้การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น